CfP: Gender in het curriculum: marginaal of integraal?

May 11th, 2015 Comments Off

Tijdschrift voor Genderstudies
Themanummer ‘Gender in het curriculum: marginaal of integraal?’
Deadline voor indienen van abstracts: 1 juni 2015.
Gastredactie: Conny Roggeband, Saskia Bonjour, Liza Mügge.

Nederland was één van de pioniers in het ontwikkelen van vrouwenstudies in het universitair onderwijs. Midden jaren zeventig pleitten feministische studenten met succes voor de invoering van vrouwenstudies. In 1976 creëerden een aantal Nederlandse universiteiten tijdelijke academische posities om vakken en onderzoeksgroepen op te zetten voor de wetenschappelijke studie van vrouwen en gender in de sociale wetenschappen en letteren. In die beginjaren was vrouwenstudies interdisciplinair, inhakend op feministisch bewustzijn onder studenten. In de loop der tijd verwierf vrouwenstudies een positie op de universiteit en werd het werkterrein uitgebreid naar andere disciplines. Sinds de verschuiving van vrouwen studies naar gender studies hebben zich belangrijke veranderingen voorgedaan. In sommige gevallen werd gender studies een aparte richting binnen de verschillende disciplines (met name in de sociale wetenschappen en letteren, maar ook in de levenswetenschappen), in andere gevallen verdween het simpelweg.

Veertig jaar na de succesvolle introductie van gender op de Nederlandse academische agenda, evalueert dit themanummer de opbrengst van die inspanningen. Hoewel gender een relevante categorie   is   in   kennisproductie   en   disciplinaire   grenzen   overschrijdt,   lijkt   het   succesvoller geïntegreerd in de sociale wetenschappen en letteren. In dit themanummer onderzoeken we de positie  van  vrouwen/gender  studies  in  verschillende  disciplines.  Zijn  verworvenheden  verloren gegaan en zo ja, hoe kwam dat? Hoe is gender op dit moment geïntegreerd in het kerncurriculum van de discipline? Is gender geïntegreerd in het verplichte deel van het curriculum of alleen in keuzevakken? Wordt er een minor gender studies aangeboden? Wat zijn de centrale thema’s in gender vakken? Overschrijden gender vakken disciplinaire grenzen? Welk gender ‘profiel’ wordt gepromoot binnen een specifieke discipline? Vinden er discussies plaats over hoe het gender perspectief binnen de discipline kan worden bevorderd en hoe meer studenten kunnen worden aangetrokken? Welke individuele of collectieve strategieën worden er ontwikkeld om gender in het onderwijs te behouden of uit te breiden, en wat bepaalt of die strategieën succesvol zijn? Hoeveel gender specialisten hebben een min of meer vaste positie verworven? Hoe zijn zij geïntegreerd in de bredere discipline en over welke onderwerpen geven zij les? Welke hindernissen en kansen zijn er om een gender perspectief te integreren in het onderwijs in de discipline?

Het Tijdschrift voor Gender Studies nodigt auteurs uit om korte empirische artikelen van 3000-4000 woorden bij voorkeur in het Nederlands te schrijven, waarin zij in kaart brengen hoe het er voor staat met de positie van gender studies binnen een specifieke discipline in Nederland. De reikwijdte van dit themanummer is breed en omvat zowel de sociale- als geesteswetenschappen als de bèta wetenschappen, zoals geneeskunde en technische studies. Twee vragen staan centraal: 1) Wat zijn de voordelen en valkuilen van gender mainstreaming in het curriculum? 2) Welke instrumenten heeft academische staf nodig om gender succesvol in te brengen of te behouden in het onderwijs?

Meer informatie en richtlijnen voor auteurs.

9th European Feminist Research Conference – Sex & Capital

April 13th, 2015 Comments Off

3-6 June 2015, University of Lapland, Rovaniemi, Finland

Recent economic crises and their worldwide impacts have highlighted the relationship between global politics and the economy. Indeed, economic discourses reign supreme and it looks like capitalism has won, which raises feminist concern. The power of economics has become palpable: the scramble for natural resources has put the multi-ethnic Arctic on centre stage; new sectors – education and care among them – are being commercialized; and trafficking in women and the consumption and commodification of sexed bodies appear in new, intensified forms. Then again, issues that feminist research and politics have promoted are now realities for a large number of women: multicultural life, diversification of family forms and sexual identities, and the women’s economy. Despite this progress, the need for equality politics and feminist activism has not diminished. We are living in a global world where different, and differently gendered, material and cultural realities coexist.

Sex & Capital will engage with recent feminist thinking on gender politics, economics and futures to ask questions such as: What are the different, sexualized forms of capital? What are the gendered dynamics and outcomes of barefaced capitalism? and How should we understand and reconceptualise material realities, embodiment and subjectivities?

The 9th EFRC invites scholars, students, policy makers and activists to gather and discuss and reflect upon these themes.

Sophia colloquium: Unruly Bodies. Gender \ Normen \ Verzet

March 2nd, 2015 Comments Off

Sophia organiseert op 29 en 30 oktober 2015 het colloquium Unruly Bodies. Gender \ Normen \ Verzet en nodigt iedereen uit om een voorstel in te zenden. Deadline voor het inzenden van voorstellen is 20 april 2015.

Lichamen die buiten de normen vallen staan centraal op dit colloquium. Lichamen die reacties – zelfs angst – oproepen omdat ze bestaande categorieën openbreken, grenzen verleggen en de fundamenten van de maatschappelijke consensus aantasten. Het bestuderen van lichamen vraagt om reflectie over de normen en machtsrelaties die deze lichamen vormgeven. Over de continue maar onregelmatige beweging van subjectwording waarbij macht zowel de normen als het verzet tegen deze normen voortbrengt.
Sophia wil lichamelijke normen deconstrueren, een stem geven aan personen van wie het lichaam gelezen wordt als hors-normes, vooroordelen in vraag stellen, subversief potentieel exploreren, verzet in kaart brengen.
Dit colloquium geeft tijd en ruimte aan uitwisseling en exploratie. Het wil een ontmoetingsplek zijn voor personen, praktijken en kennis die zelden elders samenkomen Met het belang van intersectionaliteit in het achterhoofd wil Sophia inzichten uit de academische wereld en uit niet-academische emancipatiebewegingen met elkaar in gesprek laten gaan in papersessies, ateliers, rondetafelgesprekken, een keynote lecture en artistieke interventies.

Ben je student, academicus, onderzoeker, activist, werkzaam in het middenveld en/of kunstenaar en werk je rond de thematiek van Unruly Bodies? Dan ben je meer dan welkom om je onderzoek, project of reflecties te presenteren. De volledige call for papers en inschrijvingsformulieren vind je op de site van Sophia.

Website Andreas Burnier

April 8th, 2014 Comments Off

In 2002 overleed schrijfster, feministe en hoogleraar Andreas Burnier (pseudoniem van C.I. Dessaur). Eind 2014 zullen twee boeken verschijnen die aandacht schenken aan haar leven en werk: een biografie geschreven door Elisabeth Lockhorn en Ruiter in de wolken. Joodse essays 1989-2002 (nagelaten werk van Burnier), samengesteld door Daniel van Mourik en Manja Ressler.

Om vóór het verschijnen van de twee boeken al aandacht aan Andreas Burnier te schenken is door de Stichting Andreas Burnier een virtueel monument gemaakt over haar werk en leven: www.andreasburnier.nl. Op deze website zullen regelmatig blogs over Andreas Burnier en haar werk worden gepubliceerd. Ook kunt u hier besprekingen van haar werk en ongepubliceerd werk vinden.

De bijdragen van Andreas Burnier aan de literatuur, maar ook aan belangrijke maatschappelijke discussies, zijn van groot belang geweest. Haar voortrekkersrol in de homo-emancipatie, en in het naoorlogse feminisme in Nederland, haar kritische rol in de discussie over euthanasie zijn voorbeelden van haar nooit verminderde gedrevenheid in maatschappelijke en ethische kwesties. Haar opmerkelijke oeuvre verdient het om in de belangstelling te blijven staan.

Voortzetting Wilhelmina Drucker Leerstoel

January 31st, 2014 Comments Off

De Wilhelmina Drucker leerstoel bij de UvA wordt verlengd tot 2018. De financiering is per 1 januari 2014 overgenomen door de Wilhelmina Drucker Fundatie.

In 2009 is op initiatief van Atria (rechtsvoorganger Aletta) de Wilhelmina Drucker Leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam ingesteld. Deze bijzondere leerstoel Politieke geschiedenis van gender in Nederland werd van 2009 – 2013 bezet door buitengewoon hoogleraar Mieke Aerts. Atria is bijzonder verheugd dat de aanjagende rol van Atria succesvol is geweest en dat deze leerstoel, en in het bijzonder de aandacht voor het vakgebied van de politieke geschiedenis van gender in Nederland, wordt gecontinueerd.

In 2012 is binnen de Wilhelmina Drucker Leerstoel een promotieonderzoek gestart, dat mede wordt gefinancierd door Atria. Dit onderzoek “Spektakels van burgerschap: de tentoonstelling als politiek repertoirestuk van het Nederlandse feminisme in de lange twintigste eeuw” wordt uitgevoerd door drs. Karlijn Olijslager. Atria zet de financiering van het promotieonderzoek voort.

Wilhelmina Drucker Fundatie

Bron: Atria nieuws

‘Verkeerde’ combinatie gender en etniciteit betekent uitsluiting positie aan universiteit

July 20th, 2013 Comments Off

Aan de universiteit werken te weinig zwarte vrouwen omdat ze geen kans krijgen. Ze zijn niet alleen uitgesloten op basis van gender maar ook door hun etnische afkomst. Dat zegt antropoloog prof. dr. Gloria Wekker, de eerste zwarte vrouwelijke hoogleraar aan de Universiteit Utrecht (leerstoel Gender en Etniciteit) in een interview met antropologe Nienke de Haan dat 14 juni 2013 verscheen op de website van Studium Generale Utrecht onder de titel Gender en etniciteit in het hoger onderwijs.

Succesvolle en goedpresterende zwarte, migranten- en vluchtelingenstudenten beschikken niet over het nodige netwerk en worden volgens Wekker, ondanks hoge cijfers, niet opgemerkt door hoogleraren die de sleutel zijn voor een promotieplek. Afkomst, wellicht nog meer dan gender, bepaalt blijkbaar in hoge mate de kans op een succesvolle carrière aan de universiteit.

Alhoewel Nederlanders gelijkheid hoog in het vaandel hebben maken ze onderscheid op basis van afkomst en etniciteit, gender en klasse. Volgens Wekker komt dit door het Nederlandse ‘culturele archief’, dat ten grondslag ligt aan hoe Nederlanders zichzelf, de ander en de wereld zien. Doordat Nederland zo lang een koloniale natie was maken Nederlanders nog altijd onderscheid op basis van etniciteit. Aan de universiteit heeft dit als gevolg dat maar weinig zwarte vrouwen weten door te dringen tot de hoge posities. Uit Wekkers onderzoek in 2007 bleek dat van de 221 vrouwen die op dat moment aan Nederlandse universiteiten werkzaam waren, slechts vijf een niet-Nederlandse achtergrond hadden. Hoogleraren gaan volgens Wekker opzoek naar een opvolger die op ze lijkt, zo kiezen ze onbewust voor een andere witte man.

Eind dit jaar verschijnt Wekkers boek waarin ze ingaat op het Nederlandse culturele archief en de invloed daarvan.

Bron: ABV Antropologen Beroepsvereniging - Gepubliceerd op 14 juli 2013 – Geschreven door Nienke de Haan

Clara Wichmann opent blog seksediscriminatie bij universiteiten

March 8th, 2013 Comments Off

De manier waarop wetenschappers in Nederland aan universiteiten worden benoemd, pakt vaak ongunstig uit voor vrouwen. Om hierin verbetering te brengen openen het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Vereniging Vrouw en Recht Clara Wichmann (VVR) op 8 maart een blog waarop (geanonimiseerde) ervaringsverhalen zullen komen te staan van vrouwelijke wetenschappers over seksediscriminatie bij de universiteiten. Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren ondersteunt dit initiatief.

Het blog zal verhalen bevatten over de wijze waarop de selectieprocedures voor benoemingen van wetenschappelijk personeel aan de universiteit van negatieve invloed zijn op de doorstroom van vrouwen naar hogere posities. Mieke van der Burg: “Het is de bedoeling om niet alleen door cijfers, maar ook door persoonlijke verhalen inzicht te krijgen in de wijze waarop selectieprocedures in de praktijk plaatsvinden en waardoor de doorstroom van vrouwen naar hogere wetenschappelijke posities wordt bemoeilijkt. Wij denken dat een andere opzet van selectieprocedures hieraan positief kan bijdrage. Te zijner tijd zullen we voorstellen hiervoor aan de Vereniging van Nederlandse Universiteiten presenteren”.

Onder meer het belang van informele ‘old boys’ netwerken, en de hardnekkigheid van gegenderde stereotype opvattingen over wetenschappelijke kwaliteit, dragen bij aan het tekort van vrouwelijke wetenschappers op hoge(re) functies. Dit is in het proefschrift van Marieke van den Brink, Behind the Scenes of Science (2009), helder uiteengezet. Gina de Graaff: “Op initiatief van de VVR heeft het Proefprocessenfonds, dat principiële rechtszaken voert om de positie van de vrouw te verbeteren, tegen deze achtergrond een proefprocedure tegen de Universiteit van Amsterdam geëntameerd. Dit proces voert zij samen met een vrouwelijke wetenschapper die onlangs door de ondoorzichtige sollicitatieproce-dure aan deze universiteit is benadeeld. De publiciteit rondom de comparitie in deze procedure in januari van dit jaar heeft tot veel reacties geleid van andere vrouwelijke wetenschappers die vergelijkbare ervaringen hebben (gehad) in hun loopbaan aan de universiteit.”

Vrouwelijke wetenschappers worden opgeroepen hun ervaringen te beschrijven op: info@seksediscriminatieaandeuniversiteit.nl. Op het blog zullen in de komende maanden deze verhalen worden geplaatst. De initiatiefnemers hopen zo de statistieken over de trage doorstroom van vrouwen aan de universiteit een menselijk gezicht te geven.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Nadere informatie is te verkrijgen bij: Gina de Graaff (bestuurslid Proefprocessenfonds) tel. 06-44606736 en Mieke van der Burg (voorzitter bestuur VVR), tel: 06-22987711.
Persbericht. Zie ook: http://www.seksediscriminatieaandeuniversiteit.nl/

Women in Science, special issue of Nature

March 8th, 2013 Comments Off

WOMEN’S WORK – A special section of Nature finds that there is still much to do to achieve gender equality in science.
Science remains institutionally sexist. Despite some progress, women scientists are still paid less, promoted less frequently, win fewer grants and are more likely to leave research than similarly qualified men. The reasons range from myriad forms of overt and covert discrimination to the unavoidable coincidence of the productive and reproductive years.
In this special issue Nature takes a hard look at the gender gap and at what is being done to close it. A survey of the situation (with an online interactive), reveals where progress has been made and where inequalities still lie, from salary to tenure. A News Feature reveals a particular dearth of women in some commercial spheres, such as on scientific advisory boards of biotech firms, and an essay by historian Patricia Fara traces the wearying stereotypes perpetuated by the biographers of women scientists.
A series of Comment articles looks at possible solutions. Neuroscientist Jennifer Raymond calls on both sexes to recognize and reduce their biases against women in science, and eight researchers from around the world offer their prescriptions, from equalizing the retirement age in China, to liberalizing travel restrictions in Saudi Arabia, to boycotting conferences that include no female speakers. Brigitte Mühlenbruch and Maren A. Jochimsen catalogue some of the ambitious moves being made in Europe to get more women into top positions, such as Germany’s successful female professorship programme, and Isabel Vernos explores some surprising statistics questioning mandatory quotas. Finally, four profiles of successful 30-something women show how ambition and talent can trump obstacles. In an accompanying extended podcast Athene Donald and Uta Frith discuss their own experiences of the issues raised by these articles.
This special issue is dedicated to the memory of Maxine Clarke. In the 28 years Maxine spent championing the highest scientific standards as an editor at Nature, she was all too often the only one to ask “Where are the women?”

Lees hier de editorial waarin wordt uiteengezet hoe wijdverbreid seksisme in de wetenschap nog is.

Tatjana van Strien bijzonder hoogleraar ‘Psychology of eating styles’

January 3rd, 2013 Comments Off

Per 1 januari 2013 is Tatjana van Strien benoemd als bijzonder hoogleraar “Psychology of eating styles’ bij de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen van de VU. Van Strien gaat zich daar bezighouden met de psychologie van eetstijlen, met name de psychologie van eten en overeten, eetstijlen als gericht op lijnen, extern en emotioneel eten en hun onderliggende mechanismen.

Onderzoek naar de onderliggende mechanismen bij emotioneel eten is interessant. “Eten bij negatieve emoties is een atypische reactie want de normale reactie op negatieve emoties is namelijk niet eten en het eten gaat gepaard met een voorkeur voor zoet en vet voedsel”, aldus Van Strien.

Van Strien studeerde persoonlijkheidspsychologie in Groningen. Na een periode als wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Leiden ging zij naar Wageningen waar zij als lid van een interdisciplinair team met financiële steun van het Preventiefonds onderzoek deed naar overgewicht. Zij promoveerde daar in 1986 met een proefschrift over eetgedrag en persoonlijkheidskenmerken.

Tijdens het onderzoek in Wageningen ontstond ook de Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag (NVE). De Engelstalige versie hiervan (Dutch Eating Behaviour Questionnaire – DEBQ), die in hetzelfde jaar werd gepubliceerd, trok al gauw de internationale aandacht. De vragenlijst wordt wereldwijd, van Zuid-Amerika tot Korea toe, gebruikt als onderzoeksinstrument voor het meten van de eetstijlen gericht op lijnen, extern en emotioneel eten. De lijst is inmiddels in meer dan vijftien talen vertaald. Vanaf  2007 is er ook een kindversie van de NVE (NVE-K) geschikt voor kinderen van 7-12 jaar.

Sinds 1986 werkt Van Strien bij de vakgroep Klinische psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar ze ook verbonden is aan het Institute for Genderstudies en het Behavioral Science Institute. In 2000 werd ze daar benoemd tot universitair hoofddocent (Aspasia). Van Strien schreef twee publieksboeken over dieten: ‘De Afslankmythe. Waarom afvallen vaak niet lukt”(2004) en ’Afvallen op maat. Een methode met blijvend resultaat’ (2007). Dit laatste boek vormde de basis voor de internettraining ‘Denk je Slank’ bij Psychologie Magazine (2009). Van Strien schreef voor het Gammacanon het lemma ‘lijnen’(2011).

Persbericht VU 20-12-2012

Khadija’s Legacy: Women’s employment in Muslim countries

December 10th, 2012 Comments Off

Op 3 december 2012 promoveerde NGV-bestuurslid Niels Spierings op de invloed van de islam op de arbeidsparticipatie van vrouwen. Kernconclusie van zijn onderzoek is dat de islam geen monolithische kracht is die de arbeidsparticipatie van vrouwen in moslimlanden tegenhoudt. Andere factoren zijn van grote invloed. Het gaat dan bijvoorbeeld over zaken als opleidingsniveau, de economische welvaart in een land en het aantal volwassen vrouwen in een huishouden. De stelling dat de islam ervoor zorgt dat vrouwen weinig participeren op de arbeidsmarkt klopt dus niet.

Meer info: http://www.ru.nl/genderstudies/actueel/promoties/niels-spierings/

Where Am I?

You are currently browsing the Uncategorized category at Nederlands Genootschap Vrouwenstudies.